O nadaci

Nadace SYNER umožňuje potřebným kvalitnější život

O nadaci

Nadace SYNER je nezávislá a státem registrovaná nezisková organizace

O nadaci

Nadace SYNER získává prostředky především z darů svého hlavního donátora - stavební společnosti SYNER, s.r.o.

Kdo za nadací stojí?

Představitelkami nadace jsou Eva Syrovátková a Iva Urbanová, které se ještě před oficiálním zřízením nadace  charitě věnovaly v rámci projektů existujících po celé České republice. Zřízením nadace se  jejich činnost vyprofilovala, dostala řád a aktivity se soustřeďují z největší části k potřebným v Libereckém kraji.

Nadace nemá zaměstnance, vše s jejím chodem  bez nároku na odměnu vykonávají  spolu s Evou Syrovátkovou a Ivou Urbanovou  další spolupracovníci z řad přátel a dobrovolníků.  Z tohoto titulu nadaci vznikají zcela zanedbatelné režijní náklady a tak z koruny daru se celá hodnota dostane potřebným.

Hlavním donátorem nadace je společnost SYNER, s.r.o.

SYNER logo

Nadace SYNER je nezávislá a státem registrovaná nezisková organizace (zapsaná v nadačním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod číslem 25419790), jejímž zřizovatelem je společnost SYNER Group a.s.

Nadace je řízena tříčlennou správní radou:

Jana Barešová, předseda správní rady
Eva Syrovátková, člen správní rady
Iva Urbanová, člen správní rady

Revizorem Nadace SYNER je Ing. Richard Balhar.

číslo účtu nadace syner:

19-6258310257/0100

Na vyžádání Nadace SYNER poskytne potvrzení o daru jak fyzické, tak právnické osobě. V případě zájmu napište na nadace@syner.cz.

Jaké je její poslání?

Účelem nadace je podpora handicapovaných občanů bez ohledu na věk, podpora dětských domovů a jejich klientů, stejně tak pomoc obyvatelům domovů důchodců, podpora pěstounských rodin, pomoc jednotlivcům při pořizování rehabilitačních pomůcek i pomoc zdravotním stacionářům, podpora jednotlivců a kolektivů při speciálních kulturních a sportovních aktivitách, podpora všech typů škol  a to vše s maximálním důrazem na sídlo žadatelů v Libereckém kraji.

V případech hodných zvláštního zřetele nadace směřuje pomoc  i do vybraných zdravotních a rehabilitačních zařízení v rámci České republiky a  přispívá na vybrané projekty s celorepublikovým dosahem.

Představitelky nadace posuzují osobně jednotlivé žádosti, které jsou podle svého charakteru zařazeny do kategorie nadační dar a nebo sponzorský příspěvek.

Nadace byla oceněna v minulosti několikrát za svůj přístup představiteli Krajského úřadu v Liberci, je držitelem Zlatého srdce, jednoho  z vysokých ocenění, které uděluje  Nadace Naše dítě. Ve svém archivu má desítky děkovných dopisů od těch, kterým za dobu svého působení nabídla pomocnou ruku.

Každoročně nadace vydává výroční zprávu o své činnosti a je v souladu s pravidly kontrolována  finančním auditorem.

Login